Kwaliteit als uitgangspunt

De KBenP Groep is een coherente verzameling van zelfstandige, specialistische eenheden. Omdat een bedrijfseenheid één focus heeft, kunnen onze professionals gericht de kwaliteit van hun aanbod verder verbeteren. Elk onderdeel is zelf verantwoordelijk voor haar winstgevendheid en neemt zelf de beste besluiten voor haar ontwikkeling. Ieder bedrijfsonderdeel heeft uiteindelijk de meest intensieve contacten met de klant, kan meedenken met de klant, nieuwe vormen van dienstverlening ontwikkelen en succesvol zijn bij de uitvoering van opdrachten. Zelfsturend. Zelf kansen creërend. Zelf verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit.

 

1 voor allen, allen voor 1

Omdat binnen een bedrijfseenheid de professionals nauw met elkaar samenwerken ontstaat ook een eigenheid, een trots over de gerealiseerde diensten, opgeleverde producten. En trots over de klanten met klinkende namen waarvoor we mogen werken: ING, ABN AMRO, IKEA, ministeries, provincies en gemeentes. De vrijheid binnen de bedrijfseenheden wordt als zeer positief ervaren. Ze komen daarmee niet 'los te staan', maar vormen met elkaar een team en zijn samen verantwoordelijk voor succes. Een bedrijfseenheid is daarom het best te vergelijken met een sportteam: iedereen heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Samen zijn we verantwoordelijk voor uw succes en daarmee het succes van de KBenP Groep.

People, Planet en Prosperity

KBenP vindt duurzaamheid belangrijk. Onze bedrijfsvoering is er dan ook op gericht om de drie P’s, People, Planet en Prosperity, harmonieus te combineren tot een maatschappelijk verantwoorde wijze van ondernemen. Daarbij gaan wij uit van vijf kernwaarden:

  1. Gezondheid: in de levende natuur is alles gezond
  2. Veiligheid: dit is de basis voor een gemeenschap
  3. Samenredzaamheid: we zijn samen verantwoordelijk
  4. Bewustwording: het menselijke leerproces
  5. Basisbehoeften: drinkwater, voedsel, gezonde lucht en energie

Een balans tussen de aspecten sociaal (People), milieu (Planet) en economie (Prosperity) is niet alleen belangrijk voor ons, maar moet ook bewaard kunnen blijven voor toekomstige generaties.

People - Oog voor elkaar

KBenP richt zich op informatiemanagement, ICT en organisatie inrichting. Dit betekent echter niet dat wij geen oog hebben voor mensen. De digitale transformatie, waarbij continue nieuwe technologieën en functionaliteiten worden ontwikkeld, is juist een proces dat ten dienste van de mens staat. De mens voegt immers waarde toe door datgene uit te voeren waartoe de machine (nog) niet in staat is. Dit oog hebben voor de mens uit zich op twee niveaus: oog voor onze werknemers en oog voor onze klanten.

Oog voor onze werknemers uit zich vooral in de nauwe samenwerking van professionals binnen onze bedrijfseenheden, wat ruimte biedt voor eigenheid en trots over opgeleverde producten. Onze werknemers hebben veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid, wat als zeer positief wordt ervaren. Wij maken wel eens de vergelijking met een sportteam: iedere bedrijfseenheid heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, maar samen zijn we verantwoordelijk voor het succes van de KBenP Groep.

Oog hebben voor onze klanten betekent dat KBenP helpt in het proces van heroriëntatie, herontwerpen en herinrichten van de professionele werkomgeving van klanten. Op deze manier draagt KBenP eraan bij dat klanten hun waardepropositie, klantenervaring, operaties en samenwerking met hun ketenpartners voortdurend verbeteren. KBenP werkt hierbij nauw samen met de opdrachtgever. Kortom: wij betrekken klanten intensief bij het ontwikkelen van nieuwe diensten. Daarnaast evalueren wij afgeronde opdrachten altijd zorgvuldig samen met onze klanten.

Kwaliteitsborging en informatieveiligheid staan hoog in het vaandel in de uitvoering van opdrachten. Om uniformiteit, veiligheid en hoogwaardige kwaliteit in continuïteit te borgen, beschikt KBenP over ISO-9001, ISO27001/27002 en NEN-4400 certificeringen.

Planet - Oog voor onze leefomgeving

KBenP is zich ervan bewust onderdeel uit te maken van de bredere natuurlijke leefomgeving. Daarin hebben wij als bedrijf ook een taak, namelijk het milieu leefbaar houden voor mens en dier. Wat wij als bedrijf doen heeft immers consequenties voor onze natuurlijke leefomgeving.

In eerste instantie uit zich dit in het feit dat de meeste van onze werkzaamheden zich uitstekend lenen voor thuiswerken: op deze manier hoeven onze medewerkers minder vaak naar kantoor met als gevolg minder autogebruik, dus minder CO2-uitstoot. Ook beperken wij door digitalisering ons papiergebruik tot een minimum. Daarnaast werken wij met milieuvriendelijke datacenters voor hosting.

Ook in de opdrachten en projecten die wij uitvoeren proberen wij bij te dragen aan een gezonde leefomgeving. Zo hebben wij gewerkt aan een monitoringssysteem in winkelstraten, wat moet bijdragen aan het onder controle krijgen van het coronavirus. Daarnaast beschikken wij over de expertise om organisaties als waterschappen en hoogheemraadschappen te helpen met het verbeteren van bijvoorbeeld gebiedsdekkende satellietsystemen, die zorgen voor een betere monitoring van de waterkwaliteit.

Prosperity - Oog voor onze naasten

Prosperity is verbonden met welvaart: bijdragen aan een betere wereld is immers alleen mogelijk als KBenP winst maakt. Wij schamen ons er als bedrijf dan ook niet voor om te streven naar winstmaximalisatie, maar wel willen wij dat deze ook ten goede komt aan anderen. In de eerste plaats betekent een winstgevend bedrijf natuurlijk dat wij werkgelegenheid en goede economische omstandigheden voor onze werknemers creëren en waarborgen.

Wij vinden het echter ook belangrijk dat onze welvaart ten goede komt aan onze naasten, zowel dichtbij als verder weg. Daarom hebben we onze naam verbonden aan een aantal goede doelen.

Zo zijn wij vriend van het Rode Kruis, waarvoor wij, door middel van sponsoracties, geld ophalen. Wij hebben onze eigen Wielerequipe die sponsortochten onderneemt voor het Rode Kruis. Dit jaar zullen twintig KBenP-medewerkers bijvoorbeeld een toertocht maken door de Limburgse heuvels om geld op te halen voor slachtoffers van natuurgeweld. Ook organisaties als de CliniClowns en KIKA worden door KBenP gesteund.

KBenP heeft niet alleen oog voor de prosperity van mensen uit onze eigen maatschappij, maar we proberen onze welvaart ook te delen met mensen verder weg. Zo zijn wij betrokken geweest bij het project ‘Meri Body’, wat inzette op zwangerschapspreventie voor Indiase vrouwen; onze klant focuste hierbij met name op kwetsbare (laaggeletterde en laagopgeleide) vrouwen. KBenP Smartshore Ability ontwikkelde hiervoor een app die informatie verstrekt door middel van audio-opnames en illustraties teneinde juist deze laaggeletterde vrouwen goed te kunnen bereiken.