De Wet open overheid (WOO) is de opvolger van de Wet openbaarheid bestuur (WOB). Het doel van de wet is een meer open en transparante overheid. Overheidsinformatie moet makkelijker toegankelijk worden voor burgers en maatschappelijke partijen. De WOO heeft belangrijke raakvlakken met het actieplan ‘Open op orde’ van de Rijksoverheid.

Om dit doel te bereiken is een belangrijk nieuw element in de WOO opgenomen: de verplichting dat overheidsinstanties zelf informatie actief openbaar moet maken in plaats van passief via WOB-verzoeken. De volgende categorieën vallen onder deze verplichting:

 • Wet- en regelgeving
 • Organisatiegegevens
 • Raadsstukken
 • Bestuursstukken
 • Stukken van adviescolleges
 • Convenanten
 • Jaarplannen en -verslagen
 • Wob/Woo-verzoeken
 • Onderzoeken
 • Beschikkingen
 • Klachten

Deze nieuwe verplichting heeft een grote impact op organisaties. KBenP Talent kan u helpen om te zorgen dat uw organisatie voldoet aan de wettelijke verplichting ten aanzien van actieve openbaarmaking die voortvloeien uit de WOO. Hiervoor hebben wij een standaard aanpak ontwikkeld die op verschillende organisatie passend gemaakt kan worden.

1. Nulmeting

Eerst doen wij een nulmeting waarmee wij in kaart brengen in hoeverre uw organisatie nu al is ingericht om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen t.a.v. actieve openbaarmaking. Wellicht worden sommige documenten nu al actief openbaar gemaakt of heeft uw organisatie software om persoonsgegevens (geautomatiseerd) te anonimiseren.

2. GAP-analyse

Vervolgens bepalen wij door middel van een GAP-analyse waar er hiaten zitten tussen de huidige situatie en de wenselijk situatie: compliant zijn aan de verplichtingen die volgen uit de WOO. Deze verplichtingen vertalen wij vervolgens naar verbetervoorstellen.

3. Verbetervoorstellen

Op basis van de GAP-analyse formuleren wij concreet te implementeren verbetervoorstellen op maat gemaakt voor uw organisatie gepresenteerd in de vorm van een roadmap. Vier thema’s staan hierin centraal:

ICT

ICT-oplossingen kunnen helpen om documenten snel en makkelijk geschikt te maken voor actieve openbaarmaking. Applicaties kunnen bijvoorbeeld worden ingericht om met een druk op een knop documenten AVG-proof  te maken. KBenP doet voor uw organisatie voorstellen om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die ICT-oplossingen bieden voor actieve openbaarmaking.

Processen en procedures

Werkprocessen en procedures moeten worden aangepast om actieve openbaarmaking te implementeren. KBenP brengt voor u in kaart welke processen en procedures in uw organisatie moeten worden aangepast om te voldoen aan de verplichtingen uit de WOO. Daarnaast geven wij advies hoe u deze processen en procedures optimaal inricht en aanpast om de verplichting tot actieve openbaarmaking te realiseren.

Beleid

Ook uw beleid ten aanzien van informatiehuishouding zal moeten worden geactualiseerd om in lijn te lopen met de WOO. KBenP zoekt voor u uit wat er moet gebeuren om ook met betrekking tot beleid compliant te zijn aan wettelijke actieve openbaringsverplichting en doet concrete voorstellen om uw beleid aan te passen.

Mensen

Het succes van een goede informatiehuishouding valt en staat met voldoende draagvlak onder medewerkers. Voor het implementeren van actieve openbaarmaking geldt dit niet minder. Het is daarom belangrijk dat uw medewerkers bekend zijn met alle wettelijke verplichtingen en hier het nut van inzien. KBenP kan u helpen met concreet in kaart brengen op welke manier uw medewerkers hier het best in op weg geholpen kunnen worden.

WOB verzoeken zijn complex en arbeidsintensief en vragen veel van uw organisatie. Lees hier meer over hoe KBenP ondersteunt bij de afhandeling van een WOB verzoek.

Wat kan KBenP Talent voor u betekenen?

Heeft u direct een vraagstuk voor een van onze Informatieadviseurs of wilt u eerst meer weten? Neem vrijblijvend contact op via e-mail: anco.tenboekel@kbenp.nl of bel 06-43363445.

Stuur een e-mail Bel Anco ten Boekel

Anco ten Boekel.jpg
Meer weten?

Neem contact op met
Anco ten Boekel

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist